علی بهرام دوست

مدرس موسسه مصورسازان دانش

درباره مدرس

مشاور بیمه در بیش از 50 شرکت در حوزه های تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی

سوابق مدرس

مدارک دانشگاهی:

  • کارشناسی آمار

سوابق اجرایی:

  • مشاور بیمه در بیش از 50 شرکت در حوزه های تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی
  • مشاور بیمه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • شرکت در هیئت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده کارفرما
  • ساخت دوره های آموزشی تخصصی در حوزه قوانین تامین اجتماعی کارفرمایان (قراردادهای مشمول ماده 38 و مفاصاحساب _ بازرسی دفاتر قانونی (حسابرسی بیمه) _ تنظیم و ارسال لیست بیمه _ لایحه نویسی)

سوابق آموزشی و پژوهشی:

  • برگزاری وبینارهای تخصصی در موضوع قوانین تامین اجتماعی
  • برگزاری چندین دوره آموزشی مباحث تخصصی بیمه ای برای مدیران مالی
  • برگزاری کارگاه های مباحث تخصصی بیمه ای به صورت سازمانی در شرکت هایی چون مادیران، پتروشیمی مبین و …
  • برگزاری دوره های تخصصی بیمه ای ویژه کارفرمایان

دوره‌های ارائه شده این مدرس